Thermische zonne-energiesystemen SWW (RESCert)

Thermische zonne-energiesystemen SWW (RESCert)

Categorie

Basisopleidingen

Duur van de opleiding

4 dagen = 36h

Selecteer de cursusdata die het best voor u passen

Availability
Persoonlijke gegevens
Adres

Geboortedatum

Geboorteplaats
Vereiste erkenningen om deze cursus te kunnen volgen

Erkend technicus vloeibare brandstoffen (L) Vlaanderen

VET01 start date

Erkend technicus vloeibare brandstoffen (L) Wallonië

WET01 start date

EPB-verwarmingsketeltechnicus (L) Brussel

BET01 start date

Erkend technicus gasvormige brandstoffen (GI) Vlaanderen

VET02 start date

Erkend technicus gasvormige brandstoffen (GI) Wallonië

WET02 start date

EPB-verwarmingsketeltechnicus (GI) Brussel

BET02 start date

Erkend technicus gasvormige brandstoffen (GII) Vlaanderen

VET02B start date

Erkend technicus gasvormige brandstoffen (GII) Wallonië

WET02B start date

EPB-verwarmingsketeltechnicus (GII) Brussel

BET02B start date

Erkend stookolietechnicus (R) Vlaanderen

VET06 start date

Erkend tanktechnicus (R) Wallonië

WET06 start date

Technicus Verwarmingsaudit (VA) Vlaanderen

VET04 start date

Technicus Diagnostic Approfondi type 1 (DAI) Wallonië

WET03 start date

Technicus Diagnostic Approfondi type 2 (DAII) Wallonië

WET04 start date

EPB-verwarmingsadviseur type 1 (BHG)

BET03 start date

EPB-verwarmingsadviseur type 2 (BHG)

BET04 start date

CERGA prof. gasinstallateur 'Aardgas'

CERGA prof. gasinstallateur 'Propaangas'

CERGA gasmonteur

RESCert Thermische zonnesystemen SWW

RESCert Warmtepompen

Bestanden
Een onbeperkt aantal bestanden kan naar dit veld worden geupload.
64 MB limiet.
Toegestane types: txt pdf xlsx xls doc docx ppt pptx pages odt png gif jpg jpeg.
Lijst van te registreren personen

Via deze opleiding (incl. examen) kan je het certificaat van bekwaamheid voor thermische zonne-energiesystemen - sanitair warm water behalen, wat je toelaat residentiële thermische zonne-installatie te ontwerpen, dimensioneren en te installeren in alle gewesten.

Recent koppelen de gewesten de toekenning van premies voor energiebesparende investeringen aan deze certificatie. De installateur dient hierbij in het bezit te zijn van een geldig certificaat van bekwaamheid.

De opleiding bestaat uit twee delen: enerzijds een gedeelte theorie, en anderzijds een praktisch gedeelte waarbij hydraulica en een correcte dakmontage worden aangeleerd.

De volgende modules komen aan bod:

Module 1 – Globaal kader voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie

 •   De hernieuwbare energiebronnen
 •    Elementen van het energiebeleid
 •    Elementen van het milieubeleid
 •    Normalisering, markering, labels & certificering
   

Module 2 – Reglementering & ondersteuningsmechanismen

 • De stedenbouwkundige reglementering
 • Subsidies voor de installatie van een zonnewarmtesysteem
   

Module 3 – Introductie tot de technologie van de zonneboiler

 • Het zonne-energieaanbod in België
 • Toepassingen van zonnewarmte-energie in België
 • Werkingsprincipe van een zonneboiler
 • Specifieke montagekenmerken
 • Kenmerken van het gebouw voor een optimale werking van de installatie
 • Gemiddelde kostprijs van een huishoudelijke zonne-installatie voor de productie van sanitair warm water
   

Module 4 – Ontwerp van een zonnewarmte-installatie

 • Typologie van de zonneboilersystemen
 • Verbinding tussen de zonneboiler en het bijverwarmingssysteem
 • Componenten van de zonnewarmte-installatie voor SWW-productie
 • Te respecteren normen bij het ontwerp van de installatie
 • De zonneregeling
 • Prestaties van een zonneboiler
 • Dimensionering van de installatie
 • Kosten-batenanalyse
 • Impact van de installatie op het milieu
   

Module 5 – Uitvoering van een zonnewarmte-installatie

 • Montage van de installatie
 • Oplevering & inbedrijfstelling van de zonneboiler
 • Instandhouding & onderhoud van de zonneinstallatie
 • Opvolging van de prestaties van de installatie
 • Overzicht van de klassieke fouten en identificatie van storingen

Voorwaarden

De deelnemer beschikt over :
 • de beroepsbekwaamheid voor de installatie-activiteit voor centrale verwarming, elektrotechniek en algemene aanneming volgens KB van 29 januari 2007;
 • een diploma/getuigschrift ondernemerschapstraject aannemer installateur van centrale verwarming;
 • een diploma secundair onderwijs BSO/TSO installateur centrale verwarming

Doelpubliek

Deze basisopleiding richt zich tot professionelen uit de bouw- en installatiesector. Enkel installateurs die actief zijn in de segmenten HVAC en dakbedekking kunnen zich nadien door de gewesten laten erkennen.
 

Diploma

Indien je slaagt voor het examen van deze basisopleiding, bekom je het getuigschrift tot het bekomen van het certificaat van bekwaamheid voor thermische zonne-energiesystemen - sanitair warm water, geldig in alle gewesten en Europa. 

Met 3 jaar relevante beroepservaring bekomt men een certificaat van bekwaamheid als installateur. Zoniet bekomt men een certificaat van bekwaamheid als aspirant, dat na 3 jaar bewezen beroepservaring gratis wordt omgezet in een certificaat van bekwaamheid als installateur.

In beide gevallen heeft men na het slagen voor het examen 12 maanden de tijd om een certificaat aan te vragen bij RESCert. Na de periode van 12 maanden moet er opnieuw examen afgelegd worden vooraleer er een certificaat kan aangevraagd worden.

Een certificaat is geldig gedurende 5 jaar. De kost voor het indienen van een aanvraag tot certificatie bedraagt 250 € excl. BTW.

Opmerking: Het certificaat van bekwaamheid als aspirant kan niet gebruikt worden in het kader van premies, en de personen met een certificaat van bekwaamheid als aspirant verschijnen niet in de lijst van gecertificeerde installateurs op deze RESCert website.

 

Opmerkingen

Enkel technici die voldoen aan de bijzondere erkenningsvoorwaarden, hebben recht tot deelname aan het examen.

Enkel technici die voldoen aan de bijzondere toekenningsvoorwaarden, hebben recht tot het certificaat van bekwaamheid. (www.RESCERT.be)

Uitrusting

Om veilig en doeltreffend te kunnen deelnemen aan de praktijksessies, wordt gevraagd de nodige werkkledij, veiligheidsschoenen en veiligheidsbril te dragen.

Financiële tussenkomst

Indien je beroep doet op een financiële tussenkomst van het FVB, Vormelek of KMO-portefeuille, kan het dossierrecht NIET mee in rekening gebracht worden. 

Herexamen

Indien de kandidaat niet slaagt voor het examen van de RESCert opleiding of minstens één van de onderdelen hiervan, kan hij/zij maximaal éénmaal herkansen voor deze onderdelen. De kandidaat legt deze herkansing af in de opleidingsinstelling waar hij/zij de opleiding heeft gevolgd en het examen heeft afgelegd.

Slaagt de kandidaat niet in de herkansing, dan volgt hij/zij opnieuw de volledige sessie en legt het bijhorende examen opnieuw af.

De prijs voor het herexamen : € 75.

Annulatie

Annulatie door deelnemer

Elke deelnemer beschikt over het recht zijn inschrijving te annuleren, uitsluitend schriftelijk (e-mail, per aangetekende brief), waarbij de datum van ontvangst door Cedicol geldt voor de toepassing van de annulatievoorwaarden.

Het niet-betalen van het inschrijvingsrecht, geldt niet als annulatie.

Kosteloos annuleren kan tot 30 kalenderdagen vóór de aanvangsdatum van de opleiding. Nadien is de deelnemer een forfaitair bedrag verschuldigd van € 75,00 voor de gemaakte administratieve kosten voor elke annulatie die meer dan 10 werkdagen tot 30 kalenderdagen vóór de aanvang van de opleiding behoorlijk werd betekend.

De deelnemer is gehouden aan de betaling van de totaliteit van het inschrijvingsrecht voor elke annulatie die minder dan 10 werkdagen vóór de aanvang van de opleiding gebeurt.

Is de deelnemer bij de start van de opleiding onwettig afwezig, of zet hij een lopende opleiding stop, dan blijft de totaliteit van het inschrijvingsrecht met betrekking tot de opleiding verschuldigd.

Annulatie door Cedicol

Cedicol trainingscenter behoudt zich het recht voor om omwille van organisatorische redenen een of meerdere opleidingdagen uit te stellen of te verplaatsen (bv. door ziekte van de lesgever of onbeschikbaarheid van een lokaal door overmacht), of een sessie af te gelasten (bv. door te weinig deelnemers).

Alle deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, hetzij via e-mail, hetzij telefonisch.

In geval van een volledig uitstel, een totale verplaatsing naar andere data of naar een ander opleidingscentrum, kan elke deelnemer hetzij zijn of haar inschrijving overzetten, hetzij kosteloos annuleren, waarbij het inschrijvingsrecht integraal wordt teruggestort.

 

Verder nog vragen? Contacteer ons gerust op het nummer 02/558 52 20 of via info@cedicol.be.